REGULAMIN KORZYSTANIA Z ROZPAKOWANI.PL

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu

rozpakowani.pl; Jest to oficjalny Regulamin Portalu w rozumieniu przepisów Ustawy z

dnia 18 Lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144,

poz. 1204 tj. z 2013 r. poz.1422).

1.2 Wymienione poniżej nazwy mają w rozumieniu Regulaminu następujące znaczenie:

a. Administrator (Usługodawca)  – Administrator Portalu, zwany też Usługodawcą,

którym jest Media Arena Sp. z o.o,  ul. Władysława Łokietka 48, 31-334 Kraków;

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437609 w Sądzie

Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 9452170449; REGON 122685259.

b. Konto – Zindywidualizowany zespół narzędzi stanowiących integralny element

portalu, przysługujący zarejestrowanym i zalogowanym w nim użytkownikom.

Narzędzia te pozwalają na korzystanie z usług świadczonych przez Administratora

portalu.

c. Login  –  oznacza adres e-mail użytkownika lub stworzoną przez niego nazwę,

podane w trakcie rejestracji. Wpisanie loginu i hasła Użytkownika stanowi

procedurę logowania do jego Konta.

d. Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies  – osobny dokument

określający zasady, jakimi kieruje się Administrator portalu w przypadku

przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników. Polityka prywatności i

wykorzystania pików cookies dostępna jest po adresem:

http://rozpakowani.pl/regulamin

e. Portal/strona internetowa – Zespół środków teleinformatycznych oznaczonych

adresem rozpakowani.pl, służący jako środek świadczenia usług drogą

elektroniczną przez Administratora.

f. Regulamin –  Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

g. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa z dnia 18 Lipca 2002

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 tj.

z 2013 r. poz.1422)

h. Użytkownik   – Osoba zarejestrowana w Portalu rozpakowani.pl, korzystająca z

usług świadczonych przez Administratora.  Użytkownikiem może być osoba

prawna, pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba powyżej 13 roku życia, za zgodą

swojego prawnego opiekuna.

1.3 Wszystkie osoby rejestrujące się w Portalu proszone są o zapoznanie się treścią

niniejszego dokumentu. Brak zgody na postanowienia regulaminu wyklucza możliwość

zarejestrowania się w Portalu.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

2.1. Portal umożliwia  zalogowanym Użytkownikom udostępnianie treści i danych, do których

należą w szczególności:  materiały wideo, zdjęcia, komentarze, linki i inne materiały.

2.2. Treści i dane zamieszczane na Portalu  przez Użytkowników mogą stanowić:

a. dane pochodzące z dysku twardego Użytkownika, udostępniane poprzez ich

wysłanie na serwer Portalu,

b. dane pochodzące z innych miejsc w Sieci Internetowej, udostępnianie poprzez

wskazanie ich linka przez Użytkownika.

2.3. Treści i dane umieszczane przez zalogowanych użytkowników są udostępnione na Portalu

w sposób publiczny, także dla niezarejestrowanych i niezalogowanych Użytkowników.

2.4. Rozpakowani.pl to portal dotyczący w szczególności tematyki:

a. sprzętu, akcesoriów i  oprogramowania komputerowego oraz tematyki

powiązanej,

b. gier komputerowych i tematyki powiązanej,

c. multimediów i tematyki powiązanej,

d. innych technologii, takich jak m.in. telefonia i technologia  komórkowa,

technologia typu smart.

2.5. Korzystanie z usług oferowanych na Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2.6. Treści i dane udostępniane przez Użytkownika na Portalu są przechowywane przez okres funkcjonowania Portalu.

3. Rejestracja

3.1. Przez rejestrację w Portalu rozumie się procedurę składającą się z:

a. podania swojej preferowanej  nazwy użytkownika,  adresu e-mail, preferowanego

hasła dostępu do konta, oraz jego ponownego podania w celu potwierdzenia

poprawności,

b. zweryfikowania swojego konta, poprzez kliknięcie link aktywacyjny, wysyłany

przez Portal automatycznie na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

3.2. Skutkiem rejestracji w Portalu jest utworzenie Konta Użytkownika. Dostęp do konta

wymaga podania swojego adresu e-mail lub nazwy użytkownika oraz hasła

wspomnianego w punkcie poprzednim.

3.3. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje Regulamin  oraz wyraża zgodę na wysłanie mu

na adres e-mail wiadomości o charakterze informacyjnym, oraz na kontakt administracji

mający na celu przyśpieszenie rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych

związanych z korzystaniem z Portalu.

3.4. Rejestracja oznacza również zgodę na świadczenie użytkownikowi usług drogą

elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5. Rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości danych osobowych

użytkownika podanych przy rejestracji, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się

w Polityce Prywatności i wykorzystania plików cookies.

4. Korzystanie z portalu

4.1 Zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy mogą korzystać z wszystkich funkcji

oferowanych przez Portal. W szczególności do funkcji tych należą:

a. udostępniania zdjęć lub materiałów wideo na stronie,

b. obserwowanie aktywności innych Użytkowników,

c. tworzenie tablic,

d. korzystanie z automatycznych powiadomień o aktywności innych Użytkowników

na stronie.

4.2 Zakres funkcji i usług dostępnych na Portalu, jak również jego układ graficzny i

techniczny, mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia

Użytkowników przez Administratora Portalu. W przypadku braku zgody na takie

zmiany, Użytkownik może zgłosić Administratorowi chęć usunięcia swojego Konta z

Portalu, zgodnie ze sposobem wskazanym w pkt.  9.1. niniejszego Regulaminu.

4.3 Zamieszczane przez Użytkownika treści i dane są udostępniane publicznie na Portalu.

Użytkownik wyraża zgodę na takie wykorzystanie udostępnionych przez niego treści  i

danych, oraz wszelkich naturalnych konsekwencji związanych z takich udostępnieniem.

Do konsekwencji takich należy między innymi dostępność treści i danych portalu  dla

osób korzystających z sieci Internet lub też możliwość indeksowania przez

wyszukiwarki.

5. Prawa i obowiązki użytkownika i administratora portalu

5.1 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści i dane udostępniane na

5.2 Użytkownikowi zakazuje się:

Portalu

a. korzystania z Portalu w sposób naruszający prawa innych użytkowników,

b. udostępniania treści i danych o charakterze bezprawnym,

c. zautomatyzowanego tworzenia kont fikcyjnych,

d. podejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych

Użytkowników,

e. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Portalu, Użytkowników i innych

podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści obraźliwych i

naruszających dobra osobiste.

5.3 Użytkownik zobowiązuje się do udostępniania na Portalu zdjęć i materiałów wideo

odpowiadających tematyce Portalu wskazanej w punkcie 2.4 niniejszego regulaminu.

5.4 Zdjęcia i materiały wideo udostępniane na Portalu przez Użytkownika, muszą

prezentować określony produkt, oraz opinię na jego temat.

5.5 Zdjęcia i materiały wideo udostępniane na Portalu przez Użytkownika nie mogą:

a. prezentować jakiejkolwiek formy piractwa lub bezprawnego wykorzystania

produktu,

b. prezentować opinii stanowiących jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich

związanych z  prezentowanym produktem.

5.6 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych i treści udostępnionych przez

Użytkownika, jeżeli:

a. nie są one zgodne z tematyką portalu, wskazaną w punkcie 2.4 niniejszego

Regulaminu ,

b. nie odpowiadają wymogom wskazanym w pkt. 5.4 i 5.5 niniejszego Regulaminu,

c. w jakikolwiek sposób łamią inne postanowienia niniejszego Regulaminu,

d. bądź też Administrator z innej uzasadnionej przyczyny uzna za konieczne ich

usunięcie.

5.7 Administrator portalu zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do

udostępnionych przez Użytkowników danych w przypadku otrzymania zawiadomienia

organu administracji publicznej o bezprawności wskazanych danych lub uzyskania w

tym zakresie wiarygodnej informacji.  W takim przypadku Administracja nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną usługobiorcy. O fakcie zablokowania dostępu

do danych Użytkownik, który je udostępnił, zostaje niezwłocznie zawiadamiany za

pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu e-mail.

5.8 Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Konta lub

całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownikowi, który:

a. narusza regulamin,

b. dopuszcza się działań uznanych przez Administratora za niepożądane,

c. nagminnie udostępnia treści nieodpowiadające tematyce Portalu, wskazanej w

pkt. 2.4. niniejszego Regulaminu lub sprzeczne z pkt. 5.4. i 5.5 Regulaminu.

5.9 Za naruszenie niniejszego regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub

propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome

czerpanie korzyści z takich działań.

5.10 Administrator zastrzega sobie także prawo do:

a. czasowego zawieszenia w całości lub w części funkcjonalności Portalu,

b. zamknięcia dostępu do portalu,

c. usunięcia Portalu i całej jego treści.

5.11 O zamiarze podjęcia działań wskazanych w pkt. 5.8. lit. a-b, Administrator powiadomi

Użytkowników Portalu w terminie 1 dnia przed planowaną datą podjęcia

działania.

5.12 O zamiarze podjęcia działania wskazanego w pkt. 5.8. lit. c Administrator powiadomi

Użytkowników w terminie 7 dni przed planowaną datą podjęcia działania.

6. Wyłączenia odpowiedzialności

6.1 Administrator portalu nie jest inicjatorem transmisji danych, nie wybiera odbiorcy

danych, nie usuwa i nie modyfikuje treści transmisji, z tego względu nie odpowiada on

pobieranie i przechowywanie treści o charakterze bezprawnym.

6.2  Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika

nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji – odpowiedzialność za podanie takich

danych obciąża wyłącznie Użytkownika.

6.3 W przypadku wystąpienia roszczenia do Administratora z tytułu działalności

Użytkownika związanej z Portalem, Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce

Administratora jako osoba odpowiedzialna za swoje działanie, oraz pokryć wszelkie

koszty postępowań sądowych i ewentualnych świadczeń odszkodowawczych.

6.4 Administrator Portalu nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu:

a. naruszeń prawa wywołanych korzystaniem przez Użytkownika z Portalu,

b. udostępnienia informacji o danych osobowych użytkownika, w tym informacji o

jego Loginie i haśle dostępu osobom trzecim, jeżeli udostępnienie to nastąpiło:

i. z winy użytkownika,

ii. na żądanie podmiotów uprawionych przepisami prawa,

iii. zgodnie z przepisami regulaminu,

iv. z przyczyn niezależnych od Administratora

c. szkód wywołanych działaniem siły wyższej,

d. działań użytkowników powiązanych z portalem, a sprzecznych z obowiązującym

prawem,

e. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub

niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowała ona utratę

danych na Kontach Użytkowników,

f. czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu,

wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

6.5 Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki i konsekwencje

wynikające z dokonania rejestracji na Portalu przez osoby o ograniczonej zdolności do

czynności prawnych bez zgody swoich opiekunów, oraz przez osoby nie posiadające zdolności

do czynności prawnych. Wiek Użytkowników Portalu nie podlega weryfikacji przez

Administratora.

6.6 Usunięcie danych na skutek przyczyn wskazanych w pkt. 5.6 Regulaminu nie wywołuje

jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora Portalu w stosunku do Użytkowników, za

szkody związane z usunięciem udostępnionej treści.

7. Przetwarzanie w celu ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy

7.1. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez

usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z

obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może

przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia

odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych

fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7.2. Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z

żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia

przewidzianego powyżej.

8. Zmiany regulaminu

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany regulaminu w każdej chwili.

8.2 Zmieniony regulamin publikowany jest w Portalu jako tekst ujednolicony.

8.3 Domniemywa się, że użytkownicy, którzy nie usuną swoich kont po zmianie

regulaminu, wyrażają zgodę na jego obowiązywanie w zmienionej formie.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń regulaminu użytkownicy zobowiązani są

do powiadomienia o nich Administratora:

a. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Portalu,

b. drogą mailową, na adres :info@rozpakowani.pl

9.2. Administracja zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z użytkownikami łamiącymi

postanowienia regulaminu z użyciem danych kontaktowych podanych w procesie

rejestracji i czynności potwierdzających.

9.3. Wszelkie reklamacje Użytkowników, a także chęć usunięcia konta z portalu, należy

zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zgłoszenia będą rozpatrywane

w terminie nie później niż 30 dni od nich wysłania.

9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie portalu.

9.5. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z korzystaniem z usług świadczonych

przez Administratora za pośrednictwem portalu, Użytkownik zgadza się, że sądem

właściwym do rozpatrywania takich sporów będzie sąd właściwy ze względu na miejsce

zamieszkania Administratora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie

adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U.

z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz informacji związanych z moim

kontem w celach marketingowych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuję się do jego

przestrzegania.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

1. Informacje ogólne

1.1 Administrator zdefiniowany w Regulaminie korzystania z Portalu jest jednoczesnym

Administratorem danych użytkowników.

1.2 Nazwy użyte w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jak to wskazane w

punkcie 1.2 Regulaminu korzystania z Portalu.

1.3 Użytkownik zobowiązuje się podać dane osobowe zgodne ze stanem rzeczywistym. W

przypadku podania nieprawdziwych danych wyłączoną odpowiedzialność prawną podnosi

Użytkownik.

1.4 Podanie danych w trakcie rejestracji w Portalu oraz podanie dalszych danych osobowych w

celu uzupełnienia profilu Użytkownika jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych

danych przez Administratora Portalu w celu:

1.4.1 Świadczenia usług przez Administratora w rozumieniu Ustawy o świadczeniu

usług drogą elektroniczną,

1.4.2 Administrowania kontem użytkownika.

1.5 Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do przeglądania podanych przez siebie

danych osobowych oraz ich modyfikacji.

1.6 Użytkownikowi przysługuje także prawo do usunięcia podanych przez siebie danych

osobowych.

1.7 Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w regulaminie oraz polityce prywatności i

wykorzystania plików cookies, Administrator Portalu nie udostępnia danych osobowych

użytkowników podmiotom trzecim.

1.8 Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

1.9 Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych osobowych

Użytkownika oraz loginu i hasła jego konta podmiotom trzecim, jeżeli udostępnienie to

nastąpiło:

1.9.1 Z winy Użytkownika,

1.9.2 Na wniosek organów upoważnionych przepisami obowiązującego prawa,

1.9.3 Na warunkach określonych w Regulaminie

1.9.4 Z przyczyn niezależnych od Administratora

2. Dane osobowe oraz informacje osobiste – sposób wykorzystania

2.1 Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości portalu nie wiąże się z koniecznością

podawania danych osobowych.

2.2 Podanie adresu e-mail lub nazwy użytkownika jest konieczne w celu utworzenia Konta oraz

uzyskania dostępu do zawartości strony zarezerwowanej dla Zarejestrowanych i

Zalogowanych w Portalu Użytkowników.

2.3 Podanie danych osobowych w profilu Użytkownika jest dobrowolne i obejmuje: Nazwę

Wyświetlaną, informacje o Użytkowniku, jego lokalizacji, stronie internetowej, oraz nazwie na

portalu Facebook, Twitter, Pinterest Username oraz Google+ ID.

2.4 Dane osobowe i informacje związane z kontem użytkownika są wykorzystywane w celach

marketingowych,  w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie działanie. Zgoda

jest wyrażana w trakcie procesu rejestracji, poprzez oznaczenie odpowiedniego,

interaktywnego pola.

2.5 Na adres e-mail użytkownika może zostać wysłana  informacja handlowa , zgodnie z ustawą z

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, w przypadku wyrażenia zgody

Użytkownika na takie działanie. Zgoda jest wyrażana w trakcie procesu rejestracji, poprzez

oznaczenie odpowiedniego, interaktywnego pola.

3. Wykorzystanie informacji zawartych w plikach cookies

3.1 Podczas korzystania portalu przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na

dysku komputera.

3.2 Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

3.3 Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe

użytkowników stron internetowych.

3.4 Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o

użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

3.5 Administrator Portalu  przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu

3.5.1 Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika

3.5.2 Celów reklamowych,

3.5.3 Ulepszania funkcjonalności strony

3.5.4 Wykorzystania programu Google Analytics do analizy statystycznej działań

podjętych przez Użytkowników na Portalu.

3.6 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia

użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może

dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3.7 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na

stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

3.8 Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronach internetowych.

4. Informacje dodatkowe

4.1 Administrator portalu przestrzega zasad polskiego prawa dotyczących przechowywania

danych osobowych w sposób bezpieczny, wyłączający możliwość nieuprawnionego dostępu

osób trzecich.

4.2 Więcej informacji na temat polityki prywatności, stosowania plików cookies oraz zasad

dotyczących przechowywania danych osobowych dostępnych jest na życzenie, po

indywidualnym kontakcie z Administratorem portalu.

Informacja pop-up o plikach cookies: (Powinna zostać wyświetlona przy pierwszym wyświetleniu

strony przez danego użytkownika)

„Podczas korzystania z portalu przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku

urządzenia z którego korzysta użytkownika. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić

ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji

można znaleźć w Polityce prywatności.